Algemene voorwaarden

Toepassing

1. Door het aanvaarden van de offerte aanvaardt de medecontractant, hierna genoemd de klant, uitdrukkelijk de hierna vermelde voorwaarden. Renoconcept BV behoudt zich evenwel het recht voor per individueel contract bijkomende voorwaarden op te leggen.

2. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten die worden afgesloten, behoudens uitdrukkelijk anders luidend beding en met uitsluiting van de voorwaarden van de klant. De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de contracten en er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.

Studies, offertes en overeenkomsten

3. De offertes van Renoconcept BV houden op generlei wijze een verbintenis van harentwege in.

4. Onze offertes zijn slechts bindend wanneer zij door de zaakvoerder of zijn aangestelde werden ondertekend en blijven 1 maand geldig. Indien het BTW-tarief gewijzigd wordt voor de facturatie van het saldo van de prijs, wordt de prijs van de nog te factureren werken overeenkomstig aangepast, zelfs wanneer een prijs inclusief BTW werd overeengekomen. In afwijking van art. 1793 BW kunnen meerwerken met alle middelen van recht worden bewezen.

5. Alle studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen en ontwerpen blijven onze eigendom, beschermd door de intellectuele rechten. Bij overhandiging aan de klant mogen zij niet misbruikt worden noch door de klant noch door derden. De klant is aansprakelijk voor elk eventueel misbruik en de aannemer behoudt zich het recht voor schadevergoeding te eisen. Deze bedraagt minimaal 10% van de aannemingssom. Op het eerste verzoek moeten de bovenvermelde stukken worden teruggegeven.

6. De offertes worden op basis van de door de klant gegeven informatie opgesteld. Indien voornoemde informatie onjuist en/of onvolledog zou blijken, behoudt Renoconcept bvba zich het recht voor om een aanvullende prijsberekening voor de bijkomende prestaties op te stellen.

7. Al onze prijzen zijn opgemaakt voor uitvoering der werken in éénmaal en tijdens de gewone diensturen.

Veiligheidscoördinatie en energieprestatieregelgeving

8. Voorzieningen opgelegd door de veiligheidscoördinator en die niet gekend waren op het ogenblik van het indienen van de offerte, zijn niet in onze offerte begrepen, tenzij anders vermeld. Deze voorzieningen zullen worden doorgerekend aan de klant.

9. Voorzieningen opgelegd door de opdrachtgever die niet gekend waren op het ogenblik van het indienen van de offerte, zijn niet in onze offerte begrepen, tenzij anders vermeld. Deze voorzieningen zullen worden doorgerekend aan de klant. De opdracht kan enkel worden uitgevoerd wanneer de aannemer tijdig over de nodige informatie beschikt, vervat in o.a. studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen en ontwerpen enz.. Deze technische informatie wordt ten minste 20 werkdagen voor de aanvang overhandigd door de opdrachtgever en of zijn aangestelden (bv. architect of studiebureau). Deze informatie moet tijdig aan de aannemer bezorgd wordt zodat hij over voldoende tijd beschikt om de werken naar behoren voor te bereiden. Bij gebreke hieraan kan de aannemer niet aangesproken worden voor vertragingen of termijnsoverschrijding. De aannemer kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor het niet behalen van het E-peil.

Uitvoering van de werken

10. De uitvoeringstermijn wordt geschorst door onvoorziene omstandigheden buiten de wil van Renoconcept BV om zonder dat een vergoeding verschuldigd is, wanneer de klant hiervan binnen de 14 dagen na het voorval wordt verwittigd en ten laatste op de voorziene uitvoerings-datum. Wanneer de uitvoeringstermijn wordt opgeschort of onderbroken door de klant of zijn aangestelden of door derden die in opdracht van de klant werken, is de klant een vergoeding van 150 EUR per dag voor gederfde winst verschuldigd. Renoconcept BV bepaalt zelf wanneer zij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is.

11. De goederen worden op risico van Renoconcept BV tot op de werf gebracht. De klant dient ervoor te zorgen dat de goederen bij aankomst onmiddellijk kunnen worden geleverd op de werf en op een veilige manier kunnen worden gestockeerd. Nutteloze verplaatsingskosten en te lange wachttijden (meer dan 15 minuten) zullen worden aangerekend.

12. De klant dient verzekerd te zijn tegen brand, diefstal,… voor het materiaal en de goederen welke zich op de werf bevinden, al dan niet reeds verwerkt.

13. De goederen blijven wel eigendom van Renoconcept bvba zolang de factuur m.b.t. deze goederen niet werd betaald.

14. Water en elektriciteit en verwarming zijn te voorzien door de klant gedurende de tijd die nodig is voor het ononderbroken uitvoeren van de werkzaamheden.

15. De werf dient door de klant normaal toegankelijk gemaakt te worden om de normale uitvoering van de werken mogelijk te maken. Nutteloze verplaatsingskosten en te lange wachttijden (meer dan 15 minuten) zullen worden aangerekend.

16. De uitvoering van de werken dient te gebeuren volgens de regels van het goed vakmanschap. Deze worden gespecificeerd in de eigenlijke overeenkomst of in het lastenboek, of bij gebreke hieraan in de technische voorschriften van het WTCB. De klant aanvaardt deze uitvoeringsregels.

17. Onderhandelingen met openbare besturen zoals nutsvoorzieningen (gas, water, electriciteit, telefoon), brandweer, enz dienen door de klant gevoerd.

Oplevering, onderhoud, waarborg en aansprakelijkheid

18. Tenzij anders luidend schriftelijk beding, wordt er overeengekomen dat als er binnen de 8 dagen na de uitvoering geen bemerkingen aangetekend werden overgemaakt aan Renconcept BV, de aanneming geacht wordt definitief aanvaard te zijn. Dit tijdstip wordt dan ook gelijkgesteld met de enige en definitieve oplevering.

19. Renoconcept BV is niet aansprakelijk voor de kleine wijzigingen inzake constructie, maten en kleur door de fabrikant aangebracht, tenzij uit de bestelbon uitdrukkelijk zou blijken dat de constructie, de maten, en de kleur of het design voor de klant een wezenlijk bestanddeel van de overeenkomst uitmaken.

20. De aansprakelijkheid m.b.t. de geleverde en gebruikte producten is beperkt tot de door de fabrikant verstrekte waarborgen.

21. De zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit welke van bij de plaatsing bestonden moeten binnen de 8 dagen aangetekend worden gemeld aan Renconcept BV, zo niet worden zij geacht aanvaard te zijn.

22. Worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit, als een zichtbaar of verborgen gebrek:
lichte verschillen in de kleur of lichte verschillen in de afmetingen van goed, voorzover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn of algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan de gebruikte materialen.

23. Klachten i.v.m. verborgen gebreken moeten onmiddellijk na de ontdekking worden meegedeeld op straffe van verval. Klachten moeten aangetekend en gedetailleerd worden verstuurd.

24. Behoudens anders luidend schriftelijk beding wordt op de uitgevoerde werken voor de verborgen gebreken een waarborg gegeven van 6 maanden vanaf de oplevering. Op de uitgevoerde herstellingen wordt geen enkele waarborg gegeven. De waarborg beperkt zich uitsluitend tot het vervangen van elk stuk waarvan de constructie- en/of montagefout bewezen is, met uitsluiting van alle verdere schadeloosstelling.

De waarborg dekt evenwel niet:
– het verkeerd gebruik of de verkeerde behandeling van de producten, materialen en toestellen;
– de schade veroorzaakt door overmacht;
– de toevoeging en het gebruik van bijkomende apparatuur op een wijze die niet conform de technische voorschriften van de leverancier is;
– een handeling of de opzettelijke fout van om het even welk persoon, waaronder de koper of zijn aangestelden;
– een ander gebruik van de producten, materialen en toestellen dan dat redelijk voorzienbaar is, gelet op de eigenschappen ervan, behoudens wanneer de verkoper dit gebruik schriftelijk heeft toegelaten, uiterlijk op het ogenblik van het sluiten van de verkoop;
– vorst- of vochtschade;

Sancties bij niet-nakoming van de contractuele verplichtingen

25. Wanneer de overeenkomst verbroken wordt door de klant of bij intrekking van bastelling alsook bij weigering van in ontvangstname van de bestelde goederen door de klant, zal deze een vergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan de reeds uitgevoerde prestaties en de reeds aangekochte materialen voor de betrokken werf verhoogd met een schadevergoeding van 20% van de overeengekomen prijs. In ieder geval is een minimum vergoeding verschuldigd van 10% van de overeengekomen prijs. Deze vergoedingen zijn van rechtswege eisbaar 14 dagen nadat de klant door Renoconcept BV bij aangetekend schrijven in gebreke is gesteld. Renoconcept BV behoudt zich het recht voor de uitvoering van de aanneming na te streven en een voorschot te vorderen van 10% op de nog niet uitgevoerde werken.

26. Wanneer een factuur niet tijdig betaald wordt, behoudt Renoconcept BV zich het recht voor zonder verwittiging de uitvoering van het nog uit te voeren werk te onderbreken tot de factuur werd betaald, zonder dat hiervoor enige vergoeding kan verschuldigd zijn door Renoconcept BV. Renoconcept BV bepaalt zelf wanneer zij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is. Wanneer Renoconcept BV door deze schorsing schade lijdt (zowel rechtstreekse als onrechtstreekse), zal de klant deze dienen te vergoeden. Desgevallend kan Renoconcept BV het saldo van de nog uit te voeren werken annuleren. In dat geval is de vergoeding verschuldigd zoals bepaald in art. 25.

27. Wanneer de facturen niet tijdig betaald werden, is van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 12 %. Daarnaast is eveneens van rechtswege en zonder enige bijkomende voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 10% van het nog verschuldigde bedrag.

28. Bij niet-tijdige betaling van een factuur zullen alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar worden.

29. De klant van zijn kant kan, behoudens hetgeen uitdrukkelijk in deze algemene voorwaarden werd geregeld, voor het overige aanspraak maken op de gemeenrechtelijke schadevergoeding. Voor de niet-tijdige levering wordt een forfaitaire schadevergoeding voorzien van 5 euro per dag, met een maximum van 10% van de aannemingsprijs.

Betaling

30. De prestaties worden gefactureerd zoals afgesproken in de overeenkomst. Wanneer hierover niets bijzonder werd bepaald, worden deze gefactureerd naargelang de vooruitgang der werken.

31. Alle bijbestellingen dienen kontant betaald te worden.

32. Tenzij anders vermeld, zijn onze facturen contant betaalbaar op de zetel van Renoconcept BV.

33. Al onze facturen worden geacht aanvaard te zijn wanneer zij niet binnen de 8 dagen na ontvangst bij aangetekend schrijven worden betwist.

34. Renoconcept BV is gerechtigd om de overeenkomst op eender welk moment d.m.v. een aangetekend schrijven van rechtswege en zonder voorafgaande in gebreke stelling te beëindigen dan wel aanvullende garanties te eisen:
– ingeval van faillissement, vereffening of ernstige aantasting van de kredietwaardigheid van de klant;
– ingeval de klant zijn verplichtingen , zoals opgenomen in artikel 32 niet naleeft.

Bevoegdheid

35. Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst zullen worden behandeld voor de rechtbank van Leuven.

36. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.

Algemeen

37. De nietigheid van om het even welke bepaling van deze voorwaarden zal geen enkele invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden en zal niet leiden tot de nietigheid van deze bepalingen.
Datum: 01-06-2021